ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3


บริษัท ทีอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของบริษัท Valco Meltonโดยตรง(ประเทศไทย)

จำหน่ายเครื่องฉีดกาวร้อน กาวเย็น อะไหล่เครื่องฉีดกาว บริการรับปรึกษาออกแบบวางเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อย เราเชื่อมั่นว่าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เรามีนั้น จะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่มีความเป็นมืออาชีพแบบเรา หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่าน"คุณภาพมั่นใจ มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้"

วิสัยทัศน์(VISION) "คุณภาพ มั่นใจ มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้"

พันธกิจ(MISSION) มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการบริการ และความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหรรมระดับประเทศ

ค่านิยมองค์กร(Corporate Values)
1.มีความจริงใจ และตั้งมั่นในการบริการที่เป็นมาตรฐาน
2.เป็นมืออาชีพด้วยประสบการณ์ และมีวิธีคิดแบบผู้นำ
3.พัฒนาตั้งมั่นในอาชีพ และไม่หยุดเรียนรู้ในการทำงาน
4.ส่งเสริมสังคมด้วยการสร้างบุคคลากรที่มีคุณค่า ด้วยอาชีพสุจริต
5.บริการด้วยความจริงใจ ซื่อตรง ราคายุติธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บริษัท ทีอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรม โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมด้านต่างๆเพื่อตอบแทนสังคมให้น่าอยู่ และการสร้างคุณภาพชิวิตที่ดี ให้มีความสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อสังคมทั้งในที่ทำงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบให้น่าอยู่และปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยในท้องถิ่น

ด้านการศึกษา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและแบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆ สนับสนุนเรื่องของการศึกษากิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันปลูกต้นไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้น่าอยู่กิจกรรมปลูกต้นไม้โดยรอบกิจกรรมเก็บขยะทิ้งลงถัง